Vattentjänst i Dalarna AB

Ett tjänsteföretag specialiserat på vatten- och avloppsdistributionssystem. Våra kunder är främst de kommunala bolag och förvaltningar i Dalarna och angränsande län som ansvarar för kommunernas VA-försörjning.

Affärsidé

Vår affärsidé går ut på att vi ska erbjuda tekniskt kunnande inom området vatten- och avloppsdistributionssystem.

Företaget ska vara en samarbetspartner till kommuner och företag och arbetet ska bedrivas med hög servicegrad och med tillhandahållande av den senaste, mest tillförlitliga tekniken.

Hög kvalitet, miljöhänsyn och kostnadseffektivitet ska vara vägledande.

Vattentjänst i Dalarna AB ska arbeta i nätverk tillsammans med andra konsulter för att erbjuda det lilla företagets tillgänglighet och engagemang och det stora företagets kunnande och resurser.

Kvalitets- och miljöpolicy

Vattentjänst i Dalarna AB ska vid varje tillfälle motsvara kundens uttalade och outtalade krav och förväntningar.

Varje projekt ska leda till ett långsiktigt samarbete med såväl stor som liten kund.
Arbetet ska bygga på att kvalitetssäkra process och produkt med målet att samma typ av avvikelse inte upprepas och att genom förebyggande verksamhet tillse att alltid göra rätt från början. I projekt ska vi ha klara och enkla ansvars- och samarbetsformer med beställare, underentreprenörer och leverantörer.

Vattentjänst i Dalarna AB skall värna om miljön och minimera den negativa påverkan på miljön genom att:

• Ställa samma krav på våra projektörer, underentreprenörer och övriga leverantörer som ställs på oss själva.

• Uppfylla de i miljöprogrammet angivna målen samt i övrigt arbeta med förebyggande insatser, ständiga förbättringar och följa gällande lagstiftning och normer som verksamheten berörs av.